ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
• Het Sneeker Goed: gevestigd Prof. Zernikestraat 1, 8606 JS Sneek;
• Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Het Sneeker Goed een
overeenkomst aangaat dan wel iedere natuurlijke of rechtspersoon die
overgaat tot aankoop van een artikel bij Het Sneeker Goed.
• Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Het Sneeker Goed en de
klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.
• Artikel: alle door Het Sneeker Goed ter verkoop aangeboden goederen.
• Gunner: de particulier die gebruikte goederen komt brengen.
• Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Het Sneeker Goed


ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID EN BEKENDMAKING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aankoop,
aanbieding, offerte en overeenkomst, elke wijziging daarvan of aanvulling
daarop, strekkende tot onder meer de verkoop en levering van goederen en
diensten, tenzij tussen Het Sneeker Goed en de klant anders is
overeengekomen.

Indien zich omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst niet voorzienbaar waren en nakoming van de overeenkomst
wezenlijk beïnvloeden, zullen partijen in gezamenlijk overleg en naar
redelijkheid en billijkheid een oplossing vinden.

Indien een bepaling van de verkoopvoorwaarden nietig is, vernietigd wordt of
onredelijk bezwarend is of zal blijken, blijven de overige bepalingen volledig
van kracht. Het Sneeker Goed en de klant zullen dan in overleg treden
teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking der
vernietigde bepaling rekening wordt gehouden.

Eventuele algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij
deze uitdrukkelijk schriftelijk door Het Sneeker Goed zijn aanvaard.

Het Sneeker Goed is te allen tijde gerechtigd hun algemene voorwaarden te
wijzigen.

Het Sneeker Goed heeft het recht bepaalde werkzaamheden, die noodzakelijk
zijn voor de uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten door derden.

De tekst van de Algemene voorwaarden wordt aan de klant beschikbaar
gesteld door deze zichtbaar bij de kassa in de winkel te presenteren. Tevens
zijn de algemene voorwaarden online beschikbaar op
www.kringloophetsneekergoed.nl. Op de kassabon van de aankoop van een
artikel in de kringloopwinkels van Het Sneeker Goed wordt verwezen naar de
algemene voorwaarden op www.kringloophetsneekergoed.nl. Bij iedere
schriftelijke aanbieding, offerte of overeenkomst wordt een kopie van de
algemene voorwaarden meegezonden.


ARTIKEL 3 – VERKOOP ARTIKELEN

Het Sneeker Goed verkoopt alleen geprijsde artikelen.

Wanneer een artikel niet is voorzien van een prijs of de prijs staat niet vermeld
op de plek in de winkel waar het artikel door Het Sneeker Goed is geplaatst,
dan wordt de prijs vastgesteld door een leidinggevende van Het Sneeker
Goed.

Het Sneeker Goed werkt met vaste prijzen. Over de prijs wordt niet
onderhandeld.

Wanneer er een vermoeden bestaat van een foutief geprijsd artikel dan zal de
kassamedewerker hier melding van maken bij een leidinggevende. Of er
sprake is van een foutief geprijsd artikel is uitsluitend ter beoordeling van de
leidinggevende. Het Sneeker Goed acht zich niet gebonden aan onjuiste
prijsvermeldingen of andere onjuiste vermeldingen waarbij redelijkerwijs
aangenomen kan worden dat er sprake is van een vergissing.


ARTIKEL 4 – OFFERTES

Alle door Het Sneeker Goed uitgebrachte offertes worden gestand gedaan
voor een termijn van maximaal 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij
anders vermeld.

Het Sneeker Goed behoudt zich te allen tijde het recht voor offertes in te
trekken.

Het Sneeker Goed is slechts aan haar offerte gebonden, indien de
aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen 30 dagen na dagtekening
van de offerte wordt bevestigd.

Indien de aanvaarding door de klant (al dan niet op ondergeschikte punten)
afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Het
Sneeker Goed daaraan niet gebonden.

Het Sneeker Goed kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden,
indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan
wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


ARTIKEL 5 – PRIJS

Alle prijzen van artikelen luiden in euro en zijn inclusief omzetbelasting (BTW)
en andere heffingen van overheidswege opgelegd, maar exclusief eventuele
bezorgkosten.

Het Sneeker Goed heeft het recht de met de klant overeengekomen prijs te
verhogen in verband met het doorberekenen van prijsverhogingen in de
grondstoffen, arbeidskosten en energiekosten. Indien de prijsverhoging meer
dan 15% bedraagt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

Indien er een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na
het sluiten van de overeenkomst, kan de Klant de overeenkomst ontbinden
ongeacht het percentage van de verhoging.

De genoemde ontbinding kan slechts rechtsgeldig worden ingeroepen door
een schriftelijke verklaring van de Klant door Het Sneeker Goed ontvangen
binnen acht dagen nadat de klant van de prijsverhoging op de hoogte is
gesteld.

Onjuiste prijsvermeldingen en andere vergissingen zoals calculatie- en
schrijffouten in prijzen op prijskaarten en andere mogelijke uitingen van Het
Sneeker Goed binden Het Sneeker Goed niet. Evenmin is Het Sneeker Goed
gebonden aan verkeerd geplaatste prijsaanduidingen op artikelen of verkeerd
geplaatste artikelen in de winkel.


ARTIKEL 6 – BETALING

Aangeboden artikelen in de winkels worden omwille van gemak en veiligheid
bij voorkeur met PIN betaald. Contante betaling is ook mogelijk.

De kosten van eventuele bezorging worden vooraf, gelijktijdig met de betaling
van de aankoopprijs van een artikel, afgerekend met Het Sneeker Goed.

Facturen van Het Sneeker Goed dienen, tenzij anders is overeengekomen,
binnen dertig dagen na factuurdatum voldaan te worden op de door Het
Sneeker Goed aan te geven wijze. In geval van niet tijdige betaling, worden
alle betalingsverplichtingen van de klant terstond opeisbaar en is de klant de
wettelijke rente verschuldigd ingaande de datum van verzuim.


ARTIKEL 7 – RUILEN

Tenzij expliciet vermeld op het artikel is ruilen van een artikel of teruggaaf van
geld niet mogelijk. Het Sneeker Goed verkoopt gebruikte artikelen. Van de
klant wordt verwacht dat deze de aankoop voor aanschaf goed controleert.

Voor elektrische apparaten geldt in sommige gevallen een coulance- of
garantieregeling. In dat geval staat dat expliciet op het artikel vermeld.

Er wordt in geen gevallen geld teruggegeven, maar een tegoedbon.


ARTIKEL 8 – RESERVEREN

Een artikel bij Het Sneeker Goed kan voor een periode van maximaal 2 uur
gereserveerd worden. Telefonisch reserveren van een artikel is niet mogelijk.

Een klant kan alleen aanspraak maken op aankoop van een gereserveerd
artikel wanneer deze binnen 2 uur een volledig ingevulde reserveringsbon kan
overleggen. De reserveringsbon wordt opgemaakt door een
winkelmedewerker van Het Sneeker Goed bij het aangaan van de reservering.
Voor het opmaken van de reserveringsbon dient de klant volledige NAW
gegevens te overleggen.


ARTIKEL 9 – LEVERING

Artikelen kunnen tegen betaling bij de klant aan huis bezorgd worden binnen
ons bezorgingsgebied.

Bij het bezorgen van artikelen worden de artikelen afgeleverd direct voor de
voordeur op de begane grond, mits bereikbaar met tilhulpmiddelen. Bij
hoogbouw wordt alleen op een verdieping afgeleverd als er een werkende lift
aanwezig is die voldoende volume heeft voor het te bezorgen artikel. Ook in
dit geval wordt afgeleverd direct voor de voordeur, mits bereikbaar met
tilhulpmiddelen.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant voorafgaand aan de aankoop te
bepalen of een artikel qua afmetingen bij de eigen woning naar binnen
gebracht kan worden.

Indien we komen bezorgen en het artikel past niet, wordt 50% van het aankoopbedrag in rekening gebracht.

Indien er een artikel is betaald en een afspraak voor bezorging is ingepland en dit wordt afgezegd, wordt 1/3 van het totaalbdrag in rekening gebracht.

Indien het bezorgen van zware artikelen vereist dat hulpmiddelen gebruikt
moeten worden, dan wordt dit alleen gedaan als het pad of de weg naar de
voordeur begaanbaar is voor deze hulpmiddelen.

Het is medewerkers van Het Sneeker Goed niet toegestaan artikelen bij de
woning van de klant naar binnen te brengen. Als blijkt dat de klant op het
moment van bezorgen niet in de gelegenheid is om de artikelen zelf naar
binnen te brengen dan kunnen de medewerkers de aankoop weer mee retour
nemen. De klant kan dan een nieuwe bezorgafspraak inplannen. Bij een
tweede bezorging worden opnieuw bezorgkosten in rekening gebracht.

De hoogte van de bezorgkosten is afhankelijk van de afstand tussen Het
Sneeker Goed en het afleveradres. De tarieven zijn verkrijgbaar bij de kassa
van Het Sneeker Goed en zijn op onze website te vinden.

De artikelen en de bezorgkosten dienen voor aflevering betaald te zijn bij de
kassa van Het Sneeker Goed.

Bij bezorgen aan huis van gedemonteerde artikelen, dient men zelf de
artikelen te monteren.

De klant is zelf verantwoordelijk voor eventuele aansluiting van geleverde
artikelen.
Indien men niet thuis is op het afgesproken dagdeel bij het afleveren van de
artikelen, worden er bij een tweede bezorging opnieuw bezorgkosten in
rekening gebracht.

Indien hier een afspraak voor is gemaakt dan kan Het Sneeker Goed na het
bezorgen overbodige huisraad mee retour nemen. Ook in combinatie met het
mee retour nemen van overbodige huisraad wordt de vergoeding voor het
bezorgen in rekening gebracht.

Is voor de levering van goederen of diensten een termijn overeengekomen,
dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de klant
Het Sneeker Goed derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Het Sneeker
Goed dient daarbij een redelijke termijn geboden te worden om alsnog
uitvoering te geven aan de overeenkomst.


ARTIKEL 10 – VERVOER EN OPSLAG AANKOOP

Na het afrekenen bij de kassa gaat het eigendom van een artikel over van Het
Sneeker Goed op de klant. De klant is vanaf dat moment zelf verantwoordelijk
voor het vervoer van de aankoop en het plaatsen van het artikel in of op het
eigen vervoermiddel. Indien een artikel kapot gaat, na betaling bij de kassa, is het Sneeker Goed hier niet verantwoordelijk voor.

Indien een medewerker van Het Sneeker Goed, op verzoek van de klant, helpt
bij het vervoeren van de aankoop of het plaatsen van het artikel in of op het
vervoermiddel van de klant, dan is dit voor eigen risico van de klant. Het
Sneeker Goed kan in dat geval niet aansprakelijk gesteld worden voor
eventuele schade aan vervoermiddel of artikelen.

Wanneer een klant een aankoop niet direct kan meenemen dan kan de
aankoop maximaal 2 weken (14 dagen) worden opgeslagen bij Het Sneeker
Goed.

De eerste week wordt er geen vergoeding voor de opslag in rekening
gebracht. Na één week wordt er een vergoeding van € 5,- per dag in rekening
gebracht.

Voor een te bezorgen artikel geldt de opslagvergoeding vanaf de voor Het
Sneeker Goed eerst mogelijke bezorgdatum na de eerste vergoedingsvrije
week.

Bij het afspreken van opslag dient de opslagvergoeding direct bij aankoop van
een artikel te worden voldaan. Er wordt een opslagbon opgemaakt door een
winkelmedewerker van Het Sneeker Goed. Voor het opmaken van de bon
dient de klant volledige NAW gegevens te overleggen.

Gekochte artikelen dienen binnen 2 weken opgehaald te zijn. Artikelen die
langer blijven staan vervallen na deze periode automatisch aan Het Sneeker
Goed. Dit geldt ook wanneer de klant Het Sneeker Goed niet de mogelijkheid
biedt de aankoop binnen 2 weken na de aankoopdatum op een door de klant
opgegeven adres te bezorgen. Het artikel zal dan opnieuw te koop worden
aangeboden in de winkel van Het Sneeker Goed. Er vindt geen restitutie
plaats van het aankoopbedrag.

Bij het ophalen van artikelen moeten de kassabon en de evt. opslagbon
worden overlegd.


ARTIKEL 11 – INSPECTIE EN SCHADECLAIM

Artikelen bij Het Sneeker Goed worden verkocht in de staat waarin ze op dat
moment verkeren. Van de klant mag verwacht worden dat deze de aankoop
voor aanschaf goed controleert. De eigen beoordeling van het artikel door de
klant voorafgaand aan de aankoop is van doorslaggevend belang. Het
Sneeker Goed verkoopt gebruikte artikelen. De historie van een gebruikt
artikel is bij ons niet bekend. Het is Het Sneeker Goed niet bekend hoe lang of
hoe intensief de aangeboden artikelen door de vorige eigenaar(s) zijn
gebruikt. Het Sneeker Goed kan derhalve geen enkele toezegging doen over
de nog te verwachten levensduur van het product.

De klant kan uiterlijk binnen 5 werkdagen gebreken en/of schade aan het
aangekochte artikel aan Het Sneeker Goed melden.


ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID

Het Sneeker Goed is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of
gevolgschade ten gevolge van gebreken in de door haar geleverde zaken.
Met name voor elektronische apparaten en gastoestellen is het dringende
advies dat de klant voorafgaand aan ingebruikname, de technische staat zo
zorgvuldig mogelijk onderzoekt en voor zover van toepassing laat controleren
en aansluiten door een erkende installateur.

Het Sneeker Goed is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging
van persoonlijke eigendommen van de klant tijdens diens aanwezigheid op
het terrein van Het Sneeker Goed.

Indien een medewerker van Het Sneeker Goed, op verzoek van de klant, helpt
bij het vervoeren van de aankoop of bij het plaatsen van het artikel in of op het
vervoermiddel van de klant, dan is dit voor risico van de klant. Het Sneeker
Goed kan in dat geval niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele
schade aan vervoermiddel of artikelen.

Het Sneeker Goed is slechts aansprakelijk voor schade die door een
medewerker van Het Sneeker Goed is toegebracht aan de woning van een
klant, indien het veroorzaken van de schade toerekenbaar is aan Het Sneeker
Goed en de schade onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur, door de klant per
e-mail wordt gemeld bij Het Sneeker Goed.

De Klant zal Het Sneeker Goed alle noodzakelijke medewerking verlenen voor
een onderzoek naar de opgetreden schade.

Als Het Sneeker Goed op grond van de coulance/garantievoorwaarden
aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is Het Sneeker Goed uitsluitend
aansprakelijk voor directe schade en beperkt tot het aankoopbedrag van het
desbetreffende artikel. Het Sneeker Goed sluit iedere aansprakelijkheid met
betrekking tot indirecte schade uit.

De omvang van enige aansprakelijkheid van Het Sneeker Goed is in alle
overige gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de
aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval dekking geeft.

Door de klant veroorzaakte schade aan eigendommen van Het Sneeker Goed
worden verhaald op de klant. In het geval van minderjarigen zijn de wettelijke
vertegenwoordigers aansprakelijk.


ARTIKEL 13 – OVERMACHT

Als Het Sneeker Goed door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht)
niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, wordt de koop
ontbonden.

In geval van overmacht aan de zijde van Het Sneeker Goed heeft de klant
geen recht op enige (schade) vergoeding.

Onder overmacht van Het Sneeker Goed wordt verstaan elke van de wil van
Het Sneeker Goed onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van
haar verplichtingen in redelijkheid niet van Het Sneeker Goed kan worden
verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook
gerekend, maar is niet beperkt tot: staking, stroomstoring, files, problemen bij
toeleveranciers van Het Sneeker Goed en/of bij eigen of het door derden
verzorgd transport.


ARTIKEL 14 – COULANCE EN GARANTIE

Het Sneeker Goed geeft geen garantie op artikelen tenzij expliciet op het
artikel vermeld. Het Sneeker Goed verkoopt gebruikte artikelen. De historie
van een gebruikt artikel is niet bekend. Derhalve kan Het Sneeker Goed geen
100% goede werking garanderen op een verkocht artikel.

Voor elektrische apparaten geldt bij Het Sneeker Goed een coulanceregeling.
Alle elektrische apparaten zijn werkend getest (tenzij anders aangegeven).
Mocht een apparaat het onverhoopt niet doen dan kan een klant binnen een
termijn van 5 winkeldagen na aankoop een beroep doen op de
coulanceregeling. Voor alle overige artikelen geldt deze coulanceregeling
niet.

Coulance wordt alleen verleend op vertoon van het aankoopbewijs. De
coulance wordt verleend in de vorm van reparatie van het artikel of het
omruilen van het artikel voor een vergelijkbaar product. Indien er geen
vergelijkbaar product is, dan ontvangt de klant een tegoedbon twv het artikel.
(Deze tegoedbon is in 1x in te wisselen binnen een termijn van 1 jaar na
afgifte).

De klant dient aan te tonen dat het artikel binnen de coulance/garantietermijn
een gebrek vertoont waarvoor de coulance/garantie geldt.

De coulance/garantie vervalt indien artikelen door de klant zijn doorverkocht
aan een derde.

De coulance/garantie vervalt als blijkt dat er sprake is van onoordeelkundig
gebruik of als blijkt dat er aan de apparaten is gesleuteld.


ARTIKEL 15 – BESCHERMING PERSOONS- EN/OF BEDRIJFSGEGEVENS

Het Sneeker Goed voldoet aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

De door de Klant verstrekte gegevens worden door Het Sneeker Goed
uitsluitend gebruikt wanneer dat noodzakelijk is voor de levering van goederen
en/of diensten. Voor meer informatie:
https://kringloophetsneekergoed.nl/privacy-voorwaarden/


ARTIKEL 16 – HUISREGELS

Klanten van Het Sneeker Goed worden te allen tijde geacht de aanwijzingen
en instructies van de daartoe aangestelde winkelmedewerkers op te volgen.
Dit is in het belang van de algemene orde en veiligheid van
winkelmedewerkers, klanten en iedereen die zich in en om de winkel begeeft.
Het is de plicht van Het Sneeker Goed om de orde in en rondom onze winkels
te waarborgen: verleen daarom medewerking aan verzoeken van onze
winkelmedewerkers. Indien hier geen opvolging aan wordt gegeven, hebben
wij het recht u de toegang tot de winkel, dan wel het terrein dat zich rondom
de winkel bevindt, te ontzeggen, dan wel u de winkel of het terrein eromheen
uit te begeleiden.

Het Sneeker Goed kan een Klant een winkelontzegging opleggen wanneer
hij/zij de huisregels niet naleeft.

Klanten worden geacht bij te dragen aan een prettig winkelklimaat en daarom
hinder en overlast te voorkomen.

(Huis)dieren zijn in onze winkels niet toegestaan. Vanzelfsprekend vormen
blindengeleidehonden en/of hulphonden hier een uitzondering op.

Het is klanten niet toegestaan om zonder toestemming andere ruimtes dan de
voor de verkoop van onze producten ingerichte “verkoopvloer” te betreden.

Roken is in de winkels niet toegestaan.

Kinderen dienen in de winkel te worden vergezeld door minimaal één
volwassene. De verantwoordelijkheid voor het kind berust bij de volwassene.
De volwassene is aansprakelijk voor schade aan eigendommen en artikelen
van Het Sneeker Goed toegebracht door het kind.

Het Sneeker Goed behoudt zich het recht voor om bij verdenking van diefstal
tassen, jassen en andere kleding van de klant te controleren. In geval van
diefstal wordt zonder uitzondering de politie ingelicht.

Het Sneeker Goed doet altijd aangifte bij de politie in de volgende gevallen:
• bij winkeldiefstal
• als medewerkers worden bedreigd en/of lastig gevallen
• er vals geld wordt uitgegeven
• er sprake is van huisvredebreuk

Het Sneeker Goed legt iedere winkeldief een civielrechtelijke boete op van
thans € 181,- voor het oponthoud en de overlast. Tevens krijgt iedere
winkeldief een winkelverbod van minimaal 6 maanden.

Het controleren van geld op echtheidskenmerken behoort tot de procedure
van Het Sneeker Goed. Biljetten hoger dan € 100 worden in onze winkels niet
geaccepteerd.

Contante betalingen worden bij Het Sneeker Goed afgerond op € 0,05.

Extra geld pinnen bij de kassa is niet toegestaan.

Geld wisselen is niet mogelijk bij Het Sneeker Goed, onze winkelmedewerkers
zijn daar niet toe bevoegd.

Wanneer onze huisregels niet worden nageleefd, kan Het Sneeker Goed haar
Klanten een winkelontzegging opleggen, voor de duur van maximaal 12
maanden.

In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de
verantwoordelijke leidinggevende wat hem/haar goeddunkt.


ARTIKEL 17 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Op de Overeenkomst tussen Het Sneeker Goed en de klant en deze
algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen met betrekking tot de Overeenkomst en de Algemene voorwaarden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij de wet dwingend
anders voorschrijft.


ARTIKEL 18 – VERZUIM / ONTBINDING

Het Sneeker Goed blijft eigenaar van het verkochte artikel zolang de klant niet
volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van
hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen
verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.

Indien de klant, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting
die voor hem uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeit,
is de klant zonder ingebrekestelling direct in verzuim. Het Sneeker Goed is
dan en in geval van faillissement, surseance van betaling of onder
curatelenstelling van de klant gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst
en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat
door de klant aan zijn verplichtingen is voldaan, dan wel de overeenkomst en
de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, zonder dat Het Sneeker Goed tot enige (schade)vergoeding is
gehouden en onverminderd de verder aan Het Sneeker Goed toekomende
rechten.

Indien de ontbinding aan de klant toerekenbaar is, is de klant verplicht tot
vergoeding van de door Het Sneeker Goed gemaakte kosten.


ARTIKEL 19 – INNAME GOEDEREN

Artikelen die door gunner worden ingebracht bij Het Sneeker Goed, kunnen na
inbreng niet weer terug worden gevorderd door de klant. Eenmaal ingebracht
is en blijft Het Sneeker Goed eigendom van de spullen.

Het Sneeker Goed bepaalt de prijzen van de spullen op basis van vraag- en
aanbod, marktwaarde en wat op dat moment de meest geschikte vraagprijs is.


ARTIKEL 20 – KLACHTEN

Het Sneeker Goed beschikt over een klachtenprocedure. Klachten kunnen
gemeld worden via: info@kringloophetsneekergoed.nl
Het Sneeker Goed verplicht zich de klacht in behandeling te nemen en zo spoedig
mogelijk tot een voor partijen bevredigende oplossing te komen.


ARTIKEL 21 – SLOTBEPALING

Over mogelijke uitzonderingen op deze algemene voorwaarden en in gevallen
waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist het management
van Het Sneeker Goed.